Nowelizacja rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu w szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2007/57/382)

Aktualności prawne

Z dniem 2 kwietnia 2007 r., czyli z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2007/57/382) uległo zmianie rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2004/214/ 2179, z późn. zm.).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia "wprowadza ono zmiany dotyczące głównie oceniania zachowania uczniów, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Ma na celu przede wszystkim ujednolicenie systemu egzaminów zewnętrznych, wynikających z rozwiązań wprowadzonych nowelizującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 października 2005 r. (Dz. U 2005/218/1840) oraz z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. 2006/164/1154 i 164/1155) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2004/199/2046)".

Ujednolicony tekst rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2004/214/ 2179, z późn. zm.) znajdziecie Państwo w najbliższym wydaniu programu "Poradnik dyrektora i księgowego szkoły".

Napisz komentarz

Projekt i realizacja stronazprojektu
Subskrybuj artykuly (RSS) Subskrybuj komentarze (RSS) Zaloguj