Organizowanie zajęć z etyki

Aktualności prawne

Zasady organizowania zajęć z etyki określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 1992/36/155, z późn. zm.).

W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

Życzenie nauki religii i etyki jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

Dla uczniów, których rodzice lub oni sami wyrażą takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki, w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego. W zależności od ilości zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane według zasad dotyczących organizacji nauki religii. Zatem dla mniejszej liczby uczniów (mniej niż siedmiu uczniów)  lekcje etyki w szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.

Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy i jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sparawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy praz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dniem 1 września 2007 r. do średniej ocen ucznia, obok ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wliczane będą oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z religii/etyki.

Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Zobacz artykuły:

  • Informacja dotycząca nauczania etyki w szkołach publicznych (źródło: http://www.men.gov.pl/) >>
  • Ocena z religii/etyki będzie wliczana do średniej ocen (Dz.U. 2007/130/906) >>

Redakcja

Napisz komentarz

Projekt i realizacja stronazprojektu
Subskrybuj artykuly (RSS) Subskrybuj komentarze (RSS) Zaloguj